Zarządzenie Nr 4135/05 z dnia 07 listopada 2005r.
w sprawie: prawa pierwokupu udziału wynoszącego 6/56 w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych działek gruntu nr 164/2, 167/2, 167/4 położonych przy ul. Otolińskiej.

Zarządzenie Nr 4135/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 7 listopada 2005 roku

w sprawie: prawa pierwokupu udziału wynoszącego 6/56 w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych działek gruntu nr 164/2, 167/2, 167/4  położonych przy ul. Otolińskiej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459), § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 593/XXXII/04 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat
 - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr 167/2 o pow. 769 m2, nr 167/4 o pow. 50 m2,   164/2 o pow. 2.183 m2, położonych w Płocku przy ulicy Otolińskiej, objętych umową sprzedaży warunkowej z dnia 7 października 2005r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusz Hanną Banucha Rep. A – 10167/2005).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 10 listopada 2005, godzina 08:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 116
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji