Zarządzenie Nr 2837/04 z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie doręczania korespondencji miejscowej

ZARZĄDZENIE NR  2837/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  15 grudnia 2004r.

w sprawie doręczania  korespondencji miejscowej

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zmienionego Zarządzeniem 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Z dniem 01 stycznia 2005 roku korespondencja miejscowa wychodząca z Urzędu Miasta Płocka do adresatów zamieszkujących na terenie miasta Płocka będzie doręczana przy udziale własnych pracowników tj. gońców zatrudnionych w Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych.

§ 2


Sposób  doręczania korespondencji miejscowej określa załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacji i  Spraw Administracyjnych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji