Zarządzenie Nr 23/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie wniosku Dagmary i Damiana małż. Wicińskich o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 99 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 1 w Płocku.
Zarządzenie Nr 23/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie wniosku Dagmary i Damiana małż. Wicińskich o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 99 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 1 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i § 2 ust. 1 pkt 8, § 5 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r.), zarządza się co następuje

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Państwa Dagmarę i Damiana małż. Wicińskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 99 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 1 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 42,57 m2 i mieszkalnej 28,84 m2, pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 988
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji