Zarządzenie Nr 1161/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
Zarządzenie Nr 1161/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 12 ust. 2 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku , zmienionego uchwałami: 920/LIV/06 z dnia 28 marca 2006 roku, 992/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku i 153/X/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 60,50 etatu do dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników (3 etaty),
2) 57,50 etatu od dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników.

§ 3.

Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 096
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji