Zarządzenie Nr 2839/04 z dnia 15 grudnia 2004r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Płocka.

Zarządzenie Nr 2839/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie uchwały nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok, uchwały nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka zmienionej uchwałą nr 341/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku oraz na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zrządza się, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu nr 2493/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.10.2004 r. w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Płocka wprowadza się następującą zmianę:
- załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Traci moc załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12493/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.10.2004 r.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji