Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 12 grudnia 2006r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 57,71 m2 oraz 38,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Otolińskiej 23, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz ogniska opiekuńczego
Zarządzenie Nr 8/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 57,71 m2 oraz 38,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Otolińskiej 23, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz ogniska opiekuńczego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie lokali użytkowych o powierzchni 57,71 m2 oraz 38,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Otolińskiej 23 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz ogniska opiekuńczego na okres do 14.08.2009 r.

§ 2

1. Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 3,00 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokali.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 025
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji