Zarządzenie Nr 2808/04 z dnia 10 grudnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Pana Arnolda Krzysztofa Densta Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 2808/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie: upoważnienia Pana Arnolda Krzysztofa Densta Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu  inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 47 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568, z 2004 Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Dz.U. Nr 116, poz. 1203)oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 116, poz. 1207 i Dz.U. Nr 145, poz. 1537)
zarządza się co następuje:


§ 1.

Upoważnia się  Pana Arnolda Krzysztofa Densta Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego - kserokopiarki - przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok według zasad i trybu przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych.


§ 2.

Określa się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok
Dział 801
Rozdział 80110
Paragraf  6060
Zadanie: 122/WOKI/I/G „Gimnazja – zakupy inwestycyjne”

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 20 grudnia 2004, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 175
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji