Zarządzenie Nr 1358/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 rok po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 1358/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku  na 2007 rok po dokonanych zmianach.
        
Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok  oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 rok po dokonanych zmianach,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Upoważnia się Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1 po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.
Zobowiązuje się Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
 
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 1042/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na 2007 r. po dokonanych zmianach.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.                                                            


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 06 lutego 2008, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji