Zarządzenie Nr 324/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka

Zarządzenie  Nr 324/2007
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie w Urzędzie Miasta Płocka zasad gospodarki kasowej stanowiących:
1.Załącznik Nr 1 dla Wydziału Skarbu i Budżetu - Oddział Podatków i Opłat.
2.Załącznik Nr 2 dla Wydziału Skarbu i Budżetu - Oddział Finansowo-Księgowy.


§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 230/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad gospodarki kasowej, zmienione Zarządzeniem Nr 1434/04  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 20 lutego 2004 roku.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 marca 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 07 marca 2007, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 274
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji