Zarządzenie Nr 2745/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 2745/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie  ustalenia  planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku po dokonanych zmianach.
            
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U.
Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271,Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568,, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203); art.21 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15,  poz.148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594 Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U., Dz.U. Nr 166, poz. 1611 Nr  189 poz. 1851, z 2004 roku Dz,U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93, poz.890, Dz.U. Nr 121, poz.1264, Dz.U. Nr 123, poz.1291),  Uchwały Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg, Uchwały Nr 467/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku, oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zatwierdzić plan finansowy na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.


§ 2.


Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków środka specjalnego między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.


§ 3.


Traci moc Zarządzenie Nr 1396/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie i ma zastosowanie do przychodów i wydatków objętych środkiem specjalnym począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 268
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji