Zarządzenie Nr 3715/05 z dnia 22 lipca 2005r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej w Płocku stanowiącej własność gminy Płock.

Zarządzenie Nr 3715/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  22 lipca  2005r.

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej w Płocku stanowiącej własność gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 ) i art. 13 ust. 1  ustawy       z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i  Nr 281, poz.2782) w związku z § 6 ust.1 lit. b uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat,   Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej o pow. 24 m2  zlokalizowanej jako  część działki nr 554/4 przy ul. Królewieckiej w Płocku z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż dla Pani Ireny  Chęcińskiej  zam. ....*  na okres  od 01.09.2005r. do 31.08.2006r.                

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości  3,10  zł/m2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 02 sierpnia 2005, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 366
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji