Zarządzenie Nr 1171/07 z dnia 31 października 2007r.
w sprawie : zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych na terenie miasta Płocka, na 2008 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1171/07
P R E Z YD E N T A M I A S T A P Ł O C K A
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie : zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych na terenie miasta Płocka, na 2008 rok.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2000 r. Nr 6 poz. 70 z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600 z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) - p o s t a n a w i a m:


§ 1


Udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pod realizację liniowych instalacji podziemnych odbywać się będzie na podstawie umów sporządzanych w/g zasad określonych w § 2 - § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2


Ustalam następujący sposób określania minimalnych opłat z tytułu zajęcia gruntów Skarbu Państwa poza liniami rozgraniczającymi ulice pod budowę liniowych instalacji podziemnych w roku 2008:
1. W uzasadnionych przypadkach należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie
operatu z oszacowaniem ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.
2. Opłata z tytułu zajęcia gruntów Skarbu Państwa składać się będzie z następujących
składników :
a) opłaty z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości ustalonej na podstawie opinii
rzeczoznawcy,
b) kosztu wykonania opinii rzeczoznawcy,
c) opłaty z tytułu udostępnienia gruntu w okresie realizacji inwestycji,
d) opłaty z tytułu wybudowania urządzenia podziemnego.


§ 3


1. Opłaty o których mowa w § 2 pkt 2 c naliczane będą za każdy rozpoczęty miesiąc
kalendarzowy w pełnej wysokości stawki, to jest - 3,59 zł/mb m-c.
2. Opłaty o których mowa w § 2 pkt 2 d naliczane będą w wysokości - 23,79 zł/mb.

§ 4


Ustala się dwie strefy oraz współczynniki korygujące opłaty dla tych stref:
1. Strefa pierwsza - tereny będące w granicach miasta Płocka.
Współczynnik - 1,00

2.Strefa druga – tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia 01.07. 1997r. tj. Góry,
Ciechomice, Ciechomice Nowe, Longinus, Dolne Budy i Tokary Rąbierz.
Współczynnik - 0,70


§ 5


Do opłat wymienionych w § 3 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6


W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek podanych w niniejszym zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej nieruchomości.


§ 7


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 280
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji