Zarządzenie Nr 2863/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 2863/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. zarządzam:

§ 1


Na wniosek Skarbnika Miasta Płocka powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
           
1.Kwiatkowska Danuta  WSB.II - przewodnicząca
2.Grzelak Agata  WSB.III - członek 
3.Stec Iwona  WSB.I - członek

§ 2

Celem komisji inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej – rocznej środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się na stanie Wydziału Skarbu i Budżetu w Oddziale Finansowo-Księgowym i Oddziale Podatków i Opłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r.

§ 3

Przewodniczący Komisji pobierze ponumerowane arkusze spisu z natury z Oddziału Finansowo-Księgowego Wydziału Skarbu i Budżetu.

§ 4

Po zakończeniu spisu rozliczenie całkowite inwentaryzacji Przewodniczący Komisji przedkłada do Oddziału Finansowo – Księgowego Wydziału Skarbu i Budżetu .

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 08:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 263
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji