Zarządzenie Nr 1561/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2007 w Urzędzie Miasta Płocka
Zarządzenie nr 1561/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2008r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2007 w Urzędzie Miasta Płocka

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ustalonego Zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, z późniejszymi zmianami, a także § 53 ust.1 „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 48/2001 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka”, zmienionego Zarządzeniem nr 97/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka” zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2007 w Urzędzie Miasta Płocka w składzie:
1.Magdalena Samoraj – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta – przewodnicząca komisji,
2.Jerzy Pietrzyk – Inspektor w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – członek komisji,
3.Jacek Kossakowski – Inspektor w Oddziale Teleinformatyki – członek komisji.

§ 2

Zadaniem komisji jest m.in.:
1. Rozliczenie komórek organizacyjnych Urzędu z dokumentów wytworzonych i wpływających, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową.
2. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów, o których mowa w pkt. 1, z ich stanem ewidencyjnym,
3. Ocena stanu przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników.

§ 3

1.Pracę komisji organizuje i kieruje nią Przewodniczący.
2. Przewodniczący komisji odpowiada za prawidłowy przebieg kontroli.

§ 4

Z wykonania czynności określonych w § 2 pkt 1, 2, 3 Komisja sporządza protokół, który przekazuje Pełnomocnikowi d/s Ochrony Informacji Niejawnych do dnia 31 marca 2008 r.


§ 5

Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do udzielenia Komisji wszelkiej pomocy w realizacji jej zadań.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 05 lutego 2008, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji