Zarządzenie Nr 1646/04 z dnia 06 kwietnia 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji).

ZARZĄDZENIE Nr 1646/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 kwietnia 2004 roku.


w sprawie: zatwierdzenia listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji).


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. Zał. nr 1 § 1 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§1


Zatwierdzam listę lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji), stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.


§2


Stawki wywoławcze określone w załączniku nr 1 do zarządzenia obowiązują dla przeprowadzenia jednego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 09 kwietnia 2004, godzina 10:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 726
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji