Zarządzenie Nr 3991/05 z dnia 23 września 2005r.
w sprawie: wniosku Moniki i Marka małż. Sielczak o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.

Zarządzenie  Nr 3991/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 2005 roku.

w sprawie: wniosku Moniki i Marka małż. Sielczak o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271  z  2002 r.,  Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i § 2 ust. 1 pkt 15, § 5 i § 6 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r.),  zarządza się co następuje

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Państwa Monikę i Marka małż. Sielczak do zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  nr 38 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 40,98 m2 i mieszkalnej 29,15 m2, pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 04 października 2005, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 711
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji