Zarządzenie Nr 2916/04 z dnia 24 grudnia 2004r.
w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 9/72 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 45 położonej w Płocku przy ul. Kwiatowej 9 oraz ustalenia ceny tego udziału.

Zarządzenie Nr 2916/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 grudnia 2004 roku

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału  wynoszącego 9/72 części  nieruchomości zabudowanej oznaczonej  jako działka nr 45 położonej w Płocku przy ul. Kwiatowej 9 oraz ustalenia ceny tego udziału.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203], art. 37 ust. 2 punkt 9 i art. 67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543;  z 2001 roku Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz.1800; z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004 roku Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz.177,
Nr 92 poz.880, Nr 141 poz. 1492] w związku z  § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04  Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka  zarządza co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 9/72 części  we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Kwiatowej 9, oznaczonej  jako działka nr 45 o pow. 453 m2 (numer księgi wieczystej PL1P/00094512/2) na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości.

§ 2.

Ustala się cenę udziału nieruchomości opisanej w § 1 Zarządzenia w wysokości
3 000,00  złotych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 12 stycznia 2005, godzina 16:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 009
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji