Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie w roku akademickim 2006/2007.
Zarządzenie Nr 15/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2006r.

w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie w roku akademickim 2006/2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i uchwały Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się ogłosić II edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie w roku akademickim 2006/2007, o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych występujących w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta.
2.Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Źródło finansowania konkursu: Budżet Miasta Płocka na rok 2007, a do czasu jego uchwalenia Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok, dział 803, rozdział 80395, zadanie 03/WOK-I/G Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 010
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji