Zarządzenie Nr 1632/04 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Boguszewskiej ze składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

Zarządzenie Nr 1632/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Boguszewskiej ze składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.


Na podstawie art. 91 w związku z art. 92  ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz.1866, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568), art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6a  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 ze zmianami:  Dz. U. z 1997r. Nr 160 poz.1082, Dz. U. z 1998r. Nr 156 poz.1019, Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887,  Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz. U. z 1999r. Nr 49 poz.  486, Nr 90 poz. 1001, poz. Nr 95 poz. 1101,  Nr 111 poz. 1280, Dz. U. z 2000r. Nr 48 poz. 550,  Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444,  Nr 154 poz. 1792, Nr 154  poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 100 poz. 923, Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz.1679, Nr 200 poz.1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262), § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328) oraz Zarządzenia Nr19/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku i Zarządzenia Nr 1177/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie rozszerzenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku , zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2004r. odwołać Panią Małgorzatę Boguszewską – pracownika socjalnego ze składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku powołanego Zarządzeniem Nr 19/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2003r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 590
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji