Zarządzenie Nr 4392/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.


Zarządzenie Nr 4392/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia  planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984;  Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz.1806;  z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 172 poz.1441; Dz. U. Nr 175, poz. 1457); art.18a ust..3 i 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr  45, poz. 391; Dz. U. Nr  65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177; Dz. U. Nr 93, poz. 890; Dz. U. Nr 121, poz. 1264; Dz. U. Nr 123, poz. 1291; Dz. U. Nr 210, poz. 2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz. 565);  § 8 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu; Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku  oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – szkoły podstawowe na 2005 rok po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.

§ 2.

Upoważnić Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 4061/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do przychodów  i wydatków objętych rachunkiem dochodów własnych  począwszy od dnia 1 kwietnia 2005 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 05 stycznia 2006, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 191
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji