Zarządzenie Nr 1375/07 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie:  wyrażenia zgody na zmianę planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 1375/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na zmianę planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok (ze zm.), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionych zarządzeniem nr 1437/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zmianę planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2007 rok i jego ustalenie w wielkościach zgodnych z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 209
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji