Zarządzenie Nr 2930/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 2930/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie  ustalenia  planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku po dokonanych zmianach.
               
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U.
Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271,Dz. U. Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203); art.21 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr  189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz.177, Dz. U. Nr 93,
poz .890, Dz.U. Nr 121, poz.1264, Dz. U. Nr 123, poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135), Uchwały Nr 562/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 302/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.

§ 2.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków środka specjalnego między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 1395/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie i ma zastosowanie do przychodów i wydatków objętych środkiem specjalnym począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 10 stycznia 2005, godzina 10:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 284
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji