Zarządzenie Nr 3199/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2285/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 r.
ZARZĄDZENIE NR 3199/09
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2285/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz 1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz.2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, Nr 223, poz. 1466), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761) oraz § 11 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad rachunkowości wprowadza się następującą zmianę:

W Załączniku Nr 1 pozycja 7 Tabeli Nr 1 zawierającej wykaz rodzajowy przedmiotów wyłączonych z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie „013 – Pozostałe środki trwałe” otrzymuje brzmienie:

7
Drukarka, skaner, zasilacz awaryjny, modem, urządzenie wielofunkcyjne

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 442
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji