Zarządzenie Nr 2940/04 z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie : zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych na terenie miasta Płocka, na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 2940/04    
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w  sprawie :  zasad udostępniania  gruntów  stanowiących własność   Skarbu  Państwa pod  wykonanie  liniowych  instalacji  podziemnych  na  terenie  miasta Płocka,  na  2005 rok.

Na   podstawie  art.  11  ust. 1  i  12    ustawy   z  dnia  21  sierpnia  1997 roku   o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2000r.  Nr  46  poz. 543,  z  2001  r. Nr  25  poz.  253   z 2002 r.   Nr  74   poz.  676,   Nr  113  poz.  984,   Nr  126   poz. 1070,   Nr  129  poz. 1447,   Nr  130  poz. 1112,   Nr  153   poz. 1271,   Nr  154  poz. 1800,  Nr  200  poz. 1682   i  Nr   240  poz.  2058,  z  2003 r.   Nr   80   poz. 717,   Nr  96   poz.  874,   Nr  124  poz. 1152,   Nr  162   poz. 1568,   Nr   203  poz.  1966,   Nr  217   poz.  2124,  z  2004  r. Nr  6  poz. 39,   Nr 19  poz. 177,   Nr  92  poz. 880, Nr  141,  poz. 1492),  w  celu  ujednolicenia  sposobu   udostępniana  gruntów pod  wykonanie  instalacj  podziemnych   na   terenie   miasta   Płocka   stosownie  do   zarządzenia    Nr  2915/04   Prezydenta   Miasta  Płocka  z dnia  24 grudnia  2004  roku  -  Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza  co  następuje:

§  1

Udostępnianie  gruntów  Skarbu  Państwa   pod  realizację  liniowych  instalacji   podziemnych odbywać  się  będzie  na podstawie  umów  sporządzanych  w/g  zasad  określonych  w  §  2  -  § 5  niniejszego  zarządzenia.

§  2 

Ustalam  następujący  sposób  określania  minimalnych  opłat  z  tytułu  zajęcia  gruntów  Skarbu  Państwa   poza   liniami  rozgraniczającymi  ulice  pod   budowę   liniowych  instalacji  podziemnych
w roku  2005:
1. W uzasadnionych  przypadkach należy zlecić  rzeczoznawcy  majątkowemu  opracowanie operatu
     z  oszacowaniem ewentualnego  zmniejszenia  wartości  nieruchomości.
2. Opłata  z   tytułu  zajęcia  gruntów  Skarbu  Państwa  składać  się  będzie  z  następujących
     składników  :
     a) opłaty  z  tytułu  zmniejszenia  wartości   nieruchomości  ustalonej  na  podstawie  opinii rzeczoznawcy,
     b) kosztu  wykonania opinii  rzeczoznawcy,
     c) opłaty  z tytułu dzierżawy  gruntu w okresie  realizacji inwestycji,
     d)opłaty z tytułu  wybudowania  urządzenia  podziemnego.

§  3

1. Opłaty  o  których  mowa  w § 2  pkt  2 c  naliczane  będą   za   każdy   rozpoczęty   miesiąc
     kalendarzowy  w  pełnej  wysokości  stawki,  to  jest                                     -    3,40 zł/mb m-c.
2. Opłaty  o  których  mowa  w § 2  pkt 2  d   naliczane  będą  w  wysokości     -   22,52 zł/mb.

§  4

Ustala  się  dwie strefy oraz   współczynniki korygujące opłaty dla  tych stref:
1. Strefa pierwsza  -  tereny  będące  w granicach  miasta  Płocka.

2.Strefa druga – tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia  01.07. 1997r.  tj. Góry,  Ciechomice,
                             Ciechomice  Nowe,  Longinus, Dolne Budy  i  Tokary  Rąbierz.
    Współczynnik  - 0,70

§  5

Do  opłat wymienionych w § 3   doliczony  będzie  podatek  VAT zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

§  6

W  uzasadnionych  przypadkach   Prezydent  może  odstąpić  od  stosowania  stawek   podanych   w niniejszym  zarządzeniu  i  ustalić  stawkę  indywidualną  dla  danej  nieruchomości.

§  7

Niniejsze  zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 13 stycznia 2005, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 209
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji