Zarządzenie Nr 14/06 z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie środków trwałych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 5788/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 października 2006r. objęte zostały zgodą Prezydenta Miasta Płocka na sprzedaż na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
ZARZĄDZENIE NR 14/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie środków trwałych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 5788/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 października 2006r. objęte zostały zgodą Prezydenta Miasta Płocka na sprzedaż na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 75, poz. 518 i Nr 143, poz. 1032) oraz § 5a ust. 1 pkt 2 lit b) Uchwały Nr 171/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 485/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004r. - Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5788/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 003
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji