Zarządzenie Nr 1259/04 z dnia 21 stycznia 2004r.
w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (obręb 15 “Tokary”).

Zarządzenie Nr 1259/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 stycznia 2004 roku.

w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (obręb 15 “Tokary”).


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568)  w nawiązaniu do §1 Uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Nabyć nieruchomość nie zabudowaną  w Płocku (obręb 15 “Tokary”) i zaakceptować cenę wykupu tej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym do określenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.


§ 2

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3

Źródło finansowania: Projekt budżetu Miasta Płocka na 2004 roku – Dz. 600, Rozdz. 60015, § 6050 – zad. inw. 52/PM/I/P “Drogi dojazdowe”.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 230
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji