Zarządzenie Nr 3712/05 z dnia 21 lipca 2005r.
w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zarządzenie Nr 3712/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 2 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej  Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku i Uchwałą Nr 565/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Umorzyć zadłużenie pieniężne w wysokości 5.610,00 zł. pani Renaty Jakowskiej wymagalne wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 12:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji