Zarządzenie Nr 2771/04 z dnia 03 grudnia 2004r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. Kobylińskiego w Płocku będącego własnością gminy Płock.

Zarządzenie Nr 2771/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 grudnia 2004r.
 

w sprawie :  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu   zlokalizowanego przy ul. Kobylińskiego w Płocku będącego własnością gminy Płock.
         
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, .z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz.177 i Nr 92 poz.880, Nr 141 poz.1492)    Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej o pow. 0,0922 ha zlokalizowanej jako działka nr 208/6 przy ul. Kobylińskiego w Płocku  z przeznaczeniem na sprzedaż choinek   w okresie od  17.12.2004r. do 23.12.2004r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości  20,0 zł/m2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji