Zarządzenie Nr 3723/05 z dnia 26 lipca 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości Pana Aleksandra Gryckiewicza z tytułu rozliczenia kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Umową Nr 117/WOS III Rkw 47/03.

ZARZĄDZENIE Nr  3723/05
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości Pana Aleksandra Gryckiewicza z tytułu rozliczenia kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Umową Nr 117/WOS III Rkw 47/03.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz.U.Nr 23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 3 uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku zmienionej uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt. 1 Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zarządzam,  co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 2 raty miesięczne zaległości wraz z odsetkami Pana Aleksandra Gryckiewicza z tytułu rozliczenia kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Umową Nr 117/WOS III RKw 47/03, płatne w terminach:

I rata  –  662,93 zł plus 50% odsetek w wys. 183,70 zł płatne do 10.08.2005 r.
II rata –  662,93 zł plus 50% odsetek w wys. 183,70 zł płatne do 10.09.2005 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław  Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji