Zarządzenie Nr 1073/07 z dnia 03 października 2007r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Urodzajnej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 1073/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 października 2007r.

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Urodzajnej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 97 o pow. 77000 m2 przy ul. Urodzajnej w Płocku dla Jacka Machowskiego z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.12.2007r. do 30.11.2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 października 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 160
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji