Zarządzenie Nr 3709/05 z dnia 20 lipca 2005r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku.

Zarządzenie Nr 3709/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2005 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2,  art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 5 ust. 5 i 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 141) zarządza się co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Jana Kaszuby – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku o powierzenie z dniem 1 września 2005r. stanowiska wicedyrektora – Pani Agnieszce Kozakiewicz.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 02 sierpnia 2005, godzina 12:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji