Zarządzenie Nr 3731/05 z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie: przyjęcia wykazu podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2005r. w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2005 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3213/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005r.

Zarządzenie Nr 3731/2005
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2005r.

w sprawie: przyjęcia wykazu podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2005r. w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2005 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3213/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr 193 poz. 1891) zarządzam:

§ 1

Przyjąć wykaz podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2005r. w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2005 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3213/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok:
dział – 851 – ochrona zdrowia,  rozdział -  85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,  zadanie 2/WZS/G.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 278
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji