Zarządzenie Nr 2537/08 z dnia 29 października 2008r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Miejskich Muniserwis w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wydatki bieżące jednostki w 2009 roku.
Zarządzenie Nr 2537/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Miejskich Muniserwis w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wydatki bieżące jednostki w 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz §11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wydatki bieżące w 2009 roku wg zasad i trybów przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.
§ 2.
Ustala się termin zawarcia umów z tytułu określonego w § 1 niniejszego zarządzenia nie wcześniej niż w 2009 roku.
§ 3.
Upoważnienie do zawarcia umów zostanie udzielone odrębnie.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 18 listopada 2008, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 197
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji