Zarządzenie Nr 1492/04 z dnia 04 marca 2004r.
w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

Zarządzenie Nr 1492/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 marca 2004 roku.


w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.


             Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568), § 2 ust. 1 pkt. 1, pkt 4 i pkt 6 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej  Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Umorzyć zadłużenie pieniężne osób wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w łącznej wysokości xxxx. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 603
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji