Zarządzenie Nr 2250/08 z dnia 29 lipca 2008r.
w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Zarządzenie nr 2250/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2008r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem nr 1140/2007 z dnia 19 października 2007r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zm., zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1405/08 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych wprowadzam następującą zmianę:
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia określa wykaz pracowników uprawnionych do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, numer przydzielonego telefonu, taryfę, wysokość abonamentu oraz przydzielony limit na przeprowadzanie rozmów telefonicznych kwotowo. W przypadku pracownika wymienionego pod nr 2, ustalenia zawarte w Zarządzeniu nie obowiązują w okresie od 01.08.2008r. do 31.10.2008r.”

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2008r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 137
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji