Zarządzenie Nr 3109/09 z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka
ZARZĄDZENIE Nr 3109/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2009r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych oraz przedmiotów przyjętych jako wyposażenie, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120),

zarządzam, co następuje:
§ 1

1.Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku prawo własności środków trwałych oraz przedmiotów przyjętych jako wyposażenie, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.

2.Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 o łącznej wartości 1.638.500,00 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset) złotych; w tym środki trwałe o wartości 1.182.000,00 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych oraz przedmioty przyjęte jako wyposażenie o wartości 456.500,00 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, według wartości wynikającej z wycen, sporządzonych przez Rzeczoznawcę w zakresie wycen maszyn, urządzeń i pojazdów Dariusza Serafina zam. ...*.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 073
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji