Zarządzenie Nr 2788/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie: zmniejszenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 2788/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie: zmniejszenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2004 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U . Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), pkt. 21 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zmniejszyć osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2004 rok o kwotę 20.000,00 zł. (całkowity osobowy fundusz wynagrodzeń wyniesie: 1.102.255 zł.)

§ 2.


Zobowiązać Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki do dokonania zmian w planie finansowym instytucji na 2004 rok.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 221
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji