Zarządzenie Nr 2755/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie: naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczenia użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 16 stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock
Zarządzenie 2755/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczenia użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 16 stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111), postanawiam co następuje:§ 1
1. Naliczyć opłatę z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczenia użytkowego nr 11a o pow. 16,68 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 16 w miesiącu listopadzie w wysokości 240,69 zł.
2. Opłatą określoną w pkt. 1 § 1 obciążyć Pana Jarosława Rzeszotarskiego, zam. ...*

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 21 stycznia 2009, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 297
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji