Zarządzenie Nr 2905/04 z dnia 23 grudnia 2004r.
w sprawie dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych.

Zarządzenie Nr 2905/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2004 roku


w sprawie dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie  lokalu mieszkalnego w ramach programu budowy 300  mieszkań czynszowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) uchwały Nr 917/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku w sprawie realizacji programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2002-2004 oraz uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r.),  zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie mieszkania czynszowego, składanych przez osoby wymienione w § 1 ust. 1 lit.b Zarządzenia Nr 137/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych.

§ 2

Nabór wniosków składanych przez osoby wymienione w § 1 trwał będzie
w okresie od  27 grudnia 2004 roku do 07 stycznia 2005 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 14:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 988
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji