Zarządzenie Nr 1070/07 z dnia 03 października 2007r.
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 1070 /07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 października 2007r.

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz.1459 Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 152 o pow. 22338 m2 zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej z przeznaczeniem pod uprawy dla Pana Jacka Szwech na okres 3 lat.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowych określonych w §1 w wysokości 0,22 zł/ar/m-c.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 października 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 145
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji