Zarządzenie Nr 2877/04 z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie: rozłożenia na raty wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 53 przy ul. Bartniczej 2 w Płocku.

Zarządzenie nr 2877/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 2004 roku.


w sprawie:  rozłożenia na raty wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 53 przy ul. Bartniczej 2 w Płocku.
                
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 roku, Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004r.Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) i na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z 2001 roku zmiana: Dz.U. Nr 168, poz. 1383 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 1069 z 2003 roku, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) i § 6 uchwały nr 1081/LIII/02  Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka  oraz § 6 zał. nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządzam co następuje:

§  1

Urszuli Ostrowskiej rozłożyć na 12 rat płatnych miesięcznie wpłatę kaucji mieszkaniowej w wysokości 890,88 zł za lokal mieszkalny nr 53 przy ul. Bartniczej 2 w Płocku.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 09:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 073
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji