Zarządzenie Nr 1404/08 z dnia 09 stycznia 2008r.
w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.
Zarządzenie Nr 1404/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 stycznia 2008r.

w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), § 9 pkt 2 Statutu Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku nadanego uchwałą nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. oraz zarządzeniem nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się limit zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku w wysokości 50 etatów.

§ 2.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka: dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Miejski Urząd Pracy w Płocku).

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 222
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji