Zarządzenie Nr 1873/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 1850/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 22.04.2008 r.
Zarządzenie Nr 1873/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 1850/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 22.04.2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327), postanawiam co następuje:

§1
W Zarządzeniu Nr 1850/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 22.04.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony lokalu użytkowego o powierzchni 64,21 m2 mieszczącego sie w budynku przy ul. Kolegialnej 3 Pani Marii Bromke Firma Bromke spółka cywilna, w tytule Zarządzenia oraz w § 1 Zarządzenia dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że w miejsce powierzchni lokalu „64,21 m2” wpisać powierzchnię „62,04 m2”

§2
Dalsze postanowienia Zarządzenia pozostawia się bez zmian.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 maja 2008, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 084
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji