Zarządzenie Nr 2790/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE  NR 2790/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. zarządzam:

§ 1


Na wniosek Skarbnika Miasta Płocka powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
           
1.Kwiatkowska Danuta   WSB.II   - przewodnicząca
2.Grzelak Agata   WSB.III   - członek 
3.Stec Iwona    WSB.I    - członek

§ 2

Celem komisji inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej – rocznej środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się na stanie Wydziału Skarbu i Budżetu w Oddziale Finansowo-Księgowym i Oddziale Podatków i Opłat wg stanu na dzień 30 grudnia 2004r. 

§ 3

Przewodniczący Komisji pobierze ponumerowane arkusze spisu z natury z Oddziału Finansowo-Księgowego Wydziału Skarbu i Budżetu.

§ 4

Po zakończeniu spisu rozliczenie całkowite inwentaryzacji Przewodniczący Komisji przedkłada do Oddziału Finansowo – Księgowego Wydziału Skarbu i Budżetu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji