Zarządzenie Nr 1381/08 z dnia 04 stycznia 2008r.
w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2008r.

Zarządzenie Nr 1381/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 stycznia 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2008r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 96, poz. 651), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) oraz Programu współpracy miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie miasta Płocka, na 2008 rok (uchwała Rady Miasta Płocka nr 234/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki
w 2008 r.”, w celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność zostanie dofinansowana ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2008.
2. Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1, szczegółowe informacje dotyczące warunków ich realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2008 r.”, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuje się Komisję Konkursową, która dokona wyboru ofert, w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.
2) Wiceprzewodniczący: Witold Rogowiecki - Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
3) Sekretarz: Iwona Chilman- Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
4) Członek: Kazimierz Cieślik – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.
5) Członek: Andrzej Czapski – Główny Specjalista w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
6) Członek: Małgorzata Białecka- Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 04 stycznia 2008, godzina 13:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji