Zarządzenie Nr 3104/09 z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Rynex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.
ZARZĄDZENIE NR 3104/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Rynex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 306; Dz. U. z 2001 roku Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799; Dz. U. z 2002 roku, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759; Dz. U. z 2004 roku Nr. 116 poz. 1207) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się Panu Krzysztofowi Bogusławowi Ławniczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki Rynex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości stanowiącej 3,3 - krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obowiązuje od dnia 3 marca 2009 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 260
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji