Zarządzenie Nr 3719/05 z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat czynszowych za najem lokali oraz przyjęcia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Zarządzenie Nr 3719/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2005r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat czynszowych za najem lokali oraz przyjęcia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych  przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) oraz Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka  z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały  Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych Prezydent Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1.Ustalić czynsz za najem lokali dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia ich działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w wysokości  1 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2.Przyjąć „Zasady korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku”, które stanowią Załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
3.Lokale, o których mowa w ust. 1 mogą być wynajmowane organizacjom pozarządowym działającym na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie miasta Płocka.     
4.Decyzja o wynajęciu lokalu dla poszczególnych organizacji, o których mowa w ust. 3 podejmowana będzie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka w formie zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji