Zarządzenie Nr 3711/05 z dnia 21 lipca 2005r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym.

Zarządzenie Nr 3711/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 17 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo od dnia 4 sierpnia 2005 roku.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
8,00 etatów w okresie do dnia zakończenia przebywania na urlopie wychowawczym zastępowanego pracownika jednostki.
7,00 etatów od dnia zakończenia przebywania na urlopie wychowawczym zastępowanego pracownika jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85226 –  Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 12:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 336
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji