Zarządzenie Nr 4254/05 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 14b w Płocku.

ZARZĄDZENIE NR 4254/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 14b  w Płocku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz.1271 z 2002r.  Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 13 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420) oraz § 6 ust. 2, zał. Nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządza się co następuje:       

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Urszuli Warczachowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Sienkiewicza 14b w Płocku, składającego się z jednego  pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 26,38 m2 , mieszkalnej 15,58m2.

§ 2

Urszuli Warczachowskiej rozkłada się na 12 rat płatnych miesięcznie wpłatę kaucji mieszkaniowej w wysokości 506,52 zł za lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Sienkiewicza 14b w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 09 grudnia 2005, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 066
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji