Zarządzenie Nr 4259/05 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie: ogłoszenia I edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w roku akademickim 2005/2006.

Zarządzenie Nr 4259/05
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia  29 listopada 2005 roku.

w sprawie: ogłoszenia I edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w roku akademickim 2005/2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i uchwały Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się ogłosić I edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w roku akademickim 2005/2006, o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych występujących w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta.
2.Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Źródło finansowania konkursu: Projekt Budżetu Miasta Płocka na rok 2006, dział 803, rozdział 80306, §4300, zadanie 03/WOK-I/G Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 grudnia 2005, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 164
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji